Krajowy Plan Odbudowy w ramach wsparcia w zakresie przetwarzania

W ramach Krajowego Planu Odbudowy w w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury planowany jest nabór wniosów od 17 października do 18 listopada br. Wsparcie udziela się do 50% kosztów kwalifikowalnych. Łącznie w całym okresie wdrażania KPO jedna osoba może otrzymać do 500 000 zł. Minimalna wartość wnioskowanej kwoty wsparcia musi wynieść nie mniej niż 100 000 zł.

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem działania będzie wspieranie transformacji przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej poprzez wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług lub procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie (procesy) lub u odbiorcy końcowego (produkty, usługi).

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowację technologiczne to program, który polega na udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii technologicznej, czyli tzw. dotacji, która spłaca część kredytu technologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje są jedną z ważniejszych zachęt do podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa bowiem dotacja unijna w znacznej części pokrywa koszty inwestycji. W perspektywie finansowej na lata 2014-20 Polska przeznaczyła z funduszy unijnych ponad 20 mld EUR na wsparcie innowacyjności dla przedsiębiorstw, w tym znaczną część tych środków przeznaczono na badania i rozwój.

Perspektywa Finansowa na lata 2021-2027

Perspektywa Finansowa na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Z rokiem 2020 skończyła się obecna perspektywa dotacyjna. Rysują się zręby nowych, znaczących puli pieniędzy dla krajowego biznesu – oprócz negocjacji budżetu na lata 2021 -2027, mamy uchwalony potężny zastrzyk finansowy obliczony na pobudzanie europejskiej gospodarki po kryzysie Covid -19.

Krajowy Fundusz Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) ma odbudować kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Otrzymane w ramach programu pieniądze mają być przeznaczone na modernizację technologiczną, trafić do rodzimych firm oraz poprawić jakość życia Polaków i konkurencyjność naszej gospodarki.