Sprawdź szeroki zakres
naszych usług

Prior Consulting

Perspektywa Finansowa na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Z rokiem 2020 skończyła się obecna perspektywa dotacyjna.

Rysują się zręby nowych, znaczących puli pieniędzy dla krajowego biznesu – oprócz negocjacji budżetu na lata 2021 -2027, mamy uchwalony potężny zastrzyk finansowy obliczony na pobudzanie europejskiej gospodarki po kryzysie Covid -19.

W skrócie: ma być dobrze – dotacje na innowacje i zielone technologie pozostaną szeroko dostępne dla krajowych MSP na % poziomach wsparcia zbliżonych do obecnych.

Zgodnie z obecnym projektem całkowita alokacja dla Polski na lata 2021-2027 ma wynieść 64,4 mld euro tj. o ponad 18 mld mniej niż w latach 2014-2020.  Biorąc pod uwagę kierunek wskazany przez władze UE nowa perspektywa finansowa będzie skoncentrowana na następujących celach:

Cel 1 – bardziej inteligentna Europa (Smarter Europe)
Cel 2 – bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa (a Greener, carbon free Europe)
Cel 3 – lepiej połączona Europa (a more Connected Europe)
Cel 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym (a more Social Europe)
Cel 5 – Europa bliżej obywateli (a Europe closer to citizens) – zintegrowany i zrównoważony rozwój wszystkich typów terytoriów.

Planowany budżet na realizację programów wsparcia dotyczących powyższych obszarów wyniesie minimum 14 mld euro. Zdecydowanie największa część z puli 14 mld euro przypadnie na następcę obecnego programu POIR a program w znacznej mierze będzie jego kontynuacją.

Główny nacisk zostanie skierowany na innowacyjność, B+R i współpracę nauki z biznesem – czyli kontynuacja obecnych tendencji.

Zadania te w latach 2021-2027 będą realizowane poprzez implementację celu  – bardziej inteligentna Europa, w ramach którego planowane jest wsparcie następujących obszarów:

 • działalność B+R przedsiębiorstw i konsorcjów z ich udziałem;
 • inwestycje w infrastrukturę do wdrożenia wyników prac B+R;
 • współpraca przedsiębiorstw z sektorem nauki i podmiotami sektora publicznego w procesie tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji;
 • zwiększenie podaży innowacji ze strony sektora nauki;
 • transfer technologii;
 • inwestycje w infrastrukturę B+R (w szczególności w przedsiębiorstwach);
 • inwestycje produkcyjne w MSP, w szczególności zwiększające ich zaawansowanie technologiczne;
 • stymulowanie popytu na innowacje ze strony przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MSP;
 • zwiększanie zdolności przedsiębiorstw do tworzenia produktów i usług o potencjale eksportowym (poszukiwanie nowych rynków, rozwój produktów, zmiany modelu biznesowego);
 • transformacja cyfrowa gospodarki, polegająca na transformacji modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, a w szczególności automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw.

Pomimo znaczących cięć budżetu przeznaczonego dla Polski na lata 2021-2027 w ramach polityki spójności, nie należy się spodziewać istotnych cięć środków przeznaczonych na innowacje i B+R w stosunku do perspektywy finansowej 2014-2020.

Jak to w polityce – pomieszać, niby coś pozmieniać ale tak aby pozostało po staremu  – poziom % dotacji ma zostać na zbliżonym poziomie.

W tym kontekście, na pierwszy rzut oka, możemy mówić o niekorzystnej zmianie w proponowanym projekcie Rozporządzenia ogólnego. Jak wynika bowiem z art. 106, w nadchodzących latach stopy współfinansowania będą niższe. W perspektywie 2021-2027 Komisja Europejska proponuje, aby wkład UE w odniesieniu do poszczególnych regionów kształtował się następująco:

 • maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych dla regionów słabiej rozwiniętych (obecnie 85%),
 • maksymalnie 55% kosztów kwalifikowalnych dla regionów w okresie przejściowym (obecnie 60%),
 • maksymalnie 40% kosztów kwalifikowalnych dla regionów lepiej rozwiniętych (obecnie 50%).


Komisja jednocześnie dostarcza jednak rozwiązanie jakim ma być pełna kwalifikowalność VAT w przypadku projektów o wartości poniżej 5 mln EUR (zdecydowana większość krajowych projektów MSP jest poniżej tej granicy). Obecnie podatek VAT kwalifikowalny jest jedynie, gdy nie podlega zwrotowi na podstawie krajowych przepisów o podatku VAT. Nowe zapisy o kwalifikowalności VAT wpłyną na brak szarej strefy dotyczącej możliwości zwrotu/odliczenia, jak i przede wszystkim stanowić będą realną rekompensatę za obniżenie stóp współfinansowania unijnego. W okresie programowania na lata 2021-2027 procentową wartość wkładu UE w przypadku projektów o wartości poniżej 5 mln EUR obliczać będzie się bowiem od wartości brutto projektu, a nie jak obecnie – od wartości netto.