Sprawdź szeroki zakres
naszych usług

Inwestycje w zwiększanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów mieszanych – Kredyt ekologiczny.

Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem działania będzie wspieranie transformacji przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej poprzez wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług lub procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie (procesy) lub u odbiorcy końcowego (produkty, usługi).

Korzystając z Kredytu ekologicznego będzie można sfinansować inwestycje polegające na:

  • modernizacji posiadanej infrastruktury (np. linii technologicznej, budynków);
  • zakupie instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE.

Instrument ten ma zapewnić finansowanie dłużne inwestycji zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw, w tym w zakresie modernizacji budynków, linii produkcyjnych, zakupu urządzeń ograniczających zużycie energii elektrycznej lub cieplnej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Możliwe jest również finansowanie kosztów inwestycyjnych i kapitału obrotowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw, w tym kosztów ponoszonych przez instalatorów rozwiązań efektywnych energetycznie w związku z realizacją kontraktów na rzecz podmiotów trzecich (zamawiających).

Zielona transformacja przedsiębiorstw polegająca na modernizacji dotychczasowej działalności gospodarczej w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej będzie poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który uzasadni potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań proekologicznych możliwych do sfinansowania w formie instrumentu gwarancyjnego z komponentem dotacyjnym, uwzględniającym pokrycie kosztów audytu energetycznego.

W przypadku finansowania nowej inwestycji alternatywą dla audytu energetycznego może być przeprowadzone przez wnioskodawcę porównanie dwóch potencjalnych wariantów takiej inwestycji. Jeden z tych wariantów w porównaniu do drugiego powinien wykazać wartość dodaną w postaci efektu ekologicznego, który nie mógłby zostać osiągnięty bez zwiększenia kosztów inwestycji w wyniku zastosowania rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej. Określona w ten sposób wartość dodana nowej inwestycji uzasadni zastosowanie instrumentu gwarancyjnego z komponentem dotacyjnym.

Finansowanie będzie realizowane poprzez gwarancje zabezpieczające spłatę kredytów bankowych. Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową w ocenie instytucji finansowej, ale mające trudności w dostępie do finansowania z powodu braku lub niewystarczającego zabezpieczenia spłaty zadłużenia. Planowane jest łączenie wsparcia w formie gwarancji z finansowaniem części kosztów inwestycyjnych w formie dotacji do kapitału oraz kosztów odsetkowych w formie dopłaty do oprocentowania (w ramach jednej operacji).

Wsparcie będzie udzielane na analogicznych zasadach jak w przypadku dobrze już znanego przedsiębiorcom Kredytu na innowacje technologiczne organizowanego w ramach POIR. Wsparcie będzie mieć formę dotacji (tzw. premii ekologicznej) przyznawanej celem spłaty części kredytu, który przedsiębiorca zaciągnie uprzednio w banku komercyjnym. Intensywność premii będzie uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Dla kogo przewidziany będzie konkurs?

MŚP oraz przedsiębiorstwa w typu small mid-caps i mid-caps z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji.

Termin naboru:

Nabór zostanie ogłoszony i uruchomiony w I kwartale 2023 r.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

  • usługi doradcze,
  • budynki,
  • roboty i materiały budowlane,
  • środki trwałe,
  • maszyny,
  • leasing licencje,
  • urządzenia,
  • sprzęt informatyczny;

 

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 70%. Dotacja będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną. Dopuszczalne będzie finansowanie inwestycji w 100% z kredytu (brak wymogu wniesienia wkładu własnego).

Zapraszamy do współpracy!