Prior Consulting

Dotacje na innowacje są jedną z ważniejszych zachęt do podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa bowiem dotacja unijna w znacznej części pokrywa koszty inwestycji. W perspektywie finansowej na lata 2014-20 Polska przeznaczyła z funduszy unijnych ponad 20 mld EUR na wsparcie innowacyjności dla przedsiębiorstw, w tym znaczną część tych środków  przeznaczono na badania i rozwój.

Prior Consulting posiada szerokie kompetencje i duże doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na innowacje. Nasze usługi doradcze koncentrują się na pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i dotyczących badań i rozwoju, a także konsultingu w zakresie rozliczania dotacji z Unii Europejskiej. Doradcy Prior Consulting zapewniają usługi konsultingowe na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie.

Pozyskujemy bezzwrotne dotacje na innowacje  m.in. w następujących obszarach:

  • Badania i rozwój


Dotacje unijne na badania i rozwój (B+R) są przyznawane na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe prowadzące do opracowania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju wpisującej się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Po dofinansowanie sięgają przeważnie start-upy oraz firmy ulepszające swoją dotychczasową ofertę produktową lub wprowadzające ulepszenia do istniejących procesów produkcyjnych.

  • Inwestycje w infrastrukturę do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Dofinansowaniu w tym obszarze mogą podlegać projekty polegające na utworzeniu lub rozbudowie centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Dotacja może być udzielona na inwestycje w budynki, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą do badań i rozwoju.  O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa bez względu wielkość, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji poprzez inwestycje we własną infrastrukturę badawczo- rozwojową.

  • Inwestycje w infrastrukturę do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych

Dotacje przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez wnioskodawcę. Dotacją można objąć inwestycje w budynki, środki trwałe i WNiP służące do rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług nowych wyrobów/usług. Realizowane projekty mają na celu wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

  • Inwestycje w innowacje

Dotacje przeznaczone dla firm z sektora MSP na realizacje projektów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań procesowych i/lub produktowych.
Dotacją można objąć inwestycje w budynki, środki trwałe i WNiP służące do rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług nowych wyrobów/usług. Realizowane projekty mają na celu wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
 
Internacjonalizacja
 

Pojęcie „Internacjonalizacja” oznacza każdy rodzaj działalności, który przedsiębiorstwo podejmuje na rynkach zagranicznych, a zatem bezpośrednio odnosi się do pojęcia eksportu produktów bądź usług oraz wzrostu powiązań gospodarczych i kontaktów handlowych pomiędzy krajami oraz przedsiębiorstwami działającymi w tych krajach – potencjalnymi partnerami handlowymi.

Internacjonalizacja, czyli wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, stąd też przewidziane są konkretne programy wsparcia dla rozwoju eksportu, realizowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i szczeblach regionalnych.