Sprawdź szeroki zakres
naszych usług

Krajowy Plan Odbudowy w ramach wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury.

Nabór wniosków będzie realizowany w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy podmiotów uczestniczących w łańcuchu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Za inwestycję odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

plan odbudowy

Planowany nabór wniosków:

Od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • budowa budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • nowe maszyny i urządzenia do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • nowe terminale płatnicze do obsługi bezgotówkowej oraz nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie lub usługi informatyczne dotyczące sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia;
 • nowe środki transportu, spełniające wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin (określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć), przeznaczonych do przewozu:
  • produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy,
  • produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
  • zwierząt przeznaczonych do uboju;
 • zakup nowych, ruchomych, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin punktów sprzedaży oraz placówek gastronomicznych przeznaczonych do przygotowywania żywności wytworzonej w większości z produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy;
 • zakup nowych mobilnych punktów sprzedaży żywności i potraw wytworzonych w większości z produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;
 • przygotowanie w miejscach obsługi podróżnych (MOP), o których mowa w przepisach o drogach publicznych, miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Wsparcie udziela się do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Łącznie w całym okresie wdrażania KPO jedna osoba może otrzymać do 500 000 zł. Minimalna wartość wnioskowanej kwoty wsparcia musi wynieść nie mniej niż 100 000 zł.

Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50% całkowitej kwoty wsparcia.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub spożywczych, lub rybołówstwa, lub akwakultury jeżeli są:

 1. rolnikiem lub jego współmałżonkiem prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie sprzedaży dla konsumenta końcowego, w tym:
  • sprzedaży bezpośredniej w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 oraz z 2022 r. poz. 1570) – zarejestrowanym przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej, lub
  • dostaw bezpośrednich w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 24, 138 i 1570) – zarejestrowanym przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 2. rolnikiem lub jego współmałżonkiem prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – zarejestrowanym przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;
 3. rolnikiem lub jego współmałżonkiem prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, o której mowa w art. 13 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego – zarejestrowanym przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej;
 4. rolnikiem lub jego współmałżonkiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub produktów nierolnych;
 5. rolnikiem będącym producentem wina w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24), wyrabiającym wino wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego;
 6. osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883) – zarejestrowaną przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej;
 7. osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

 

Za rolnika uznaje się osobę, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) lub;
 • przyznano jej płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 oraz z 2022 r. poz. 219, 646 i 1270) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

 

Obowiązujące limity przewidziane dla przedsiębiorstw MŚP:

 • 3 mln zł dla mikro przedsiębiorstw,
 • 10 mln zł dla małych przedsiębiorstw,
 • 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw.