Krajowy Plan Odbudowy w ramach wsparcia w zakresie przetwarzania

plan odbudowy2

W ramach Krajowego Planu Odbudowy w w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury planowany jest nabór wniosów od 17 października do 18 listopada br. Wsparcie udziela się do 50% kosztów kwalifikowalnych. Łącznie w całym okresie wdrażania KPO jedna osoba może otrzymać do 500 000 zł. Minimalna wartość wnioskowanej kwoty wsparcia musi wynieść nie mniej niż 100 000 zł.

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem działania będzie wspieranie transformacji przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej poprzez wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług lub procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie (procesy) lub u odbiorcy końcowego (produkty, usługi).

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowację technologiczne to program, który polega na udzielaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii technologicznej, czyli tzw. dotacji, która spłaca część kredytu technologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych.