Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie wsparcia na projekty związane z budową, rozbudową i modernizacją jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z OZE ( w oparciu o biomasę, biogaz i energię elektryczną).

Nabór wniosków:  31.01.2017 r. – 28.02.2017 r.

Poziom dofinansowania: do 85%

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organy administracji rządowej prowadzące szkoły,organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:

–         dla energii wodnej (do 5 MWe),

–         dla energii wiatru (do 5 MWe),

–         dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),

–         dla energii geotermalnej (do 2 MWth),

–         dla energii z biogazu (do 1 MWe),

–         dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe),

–        dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe),

–        dla energii wytwarzanej z biomasy w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 5 MWe),

–        dla energii wytwarzanej z biogazu w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 1 MWe).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 75 200 000,00

Kwalifikowalność wydatków:

Za kwalifikowalne uznaje się w szczególności następujące wydatki:

 • Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu, nie więcej niż 3 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, m. in.:

1) ekspertyzy budowlane, analizy techniczne wymagane przepisami prawa,

2) projekt budowlany, projekt wykonawczy,

3) dokumentacja przetargowa i geodezyjna,

4) przygotowanie studium wykonalności,

5) raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne,

6) opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych,

7) wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie,

8) mapy lub szkice sytuujące projekt,

9) opracowania dotyczące analizy potrzeb.

 

 • Wydatki na usługi dotyczące czynności w procesie budowlanym, nie więcej niż 3 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, m.in.:

1) inspektor nadzoru inwestorskiego,

2) inżynier kontraktu,

3) inwestor zastępczy,

4) nadzór nad projektem budowlanym, np. nadzór architektoniczny, nadzór autorski.

 

 • Wydatki na prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, m.in.:

1) budowa/przebudowa instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych;

2) budowa przyłącza elektroenergetycznego do sieci dystrybucyjnej;

3) przygotowanie terenu pod budowę (zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów);

4) prace zabezpieczające teren objęty projektem;

5) przebudowa/budowa infrastruktury technicznej: przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych lub włókien światłowodowych na potrzeby przebudowy/budowy;

6) prace budowlano-montażowe, instalacyjne, rozbiórkowe;

7) zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej;

 

 • Wydatki poniesione na zakup nieruchomości do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

 

 • Wydatki na informację i promocję dotyczące oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych.

 

Wszystkie firmy zapraszamy do kontaktu: info@priorconsulting.pl

 

tel: 94 717 36 48 lub 518 975 511