Loading...

Dotacje unijne

DOTACJE UNIJNE

Prior Consulting Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy unijnych. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na pomoc doradczą w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej.

Obszar działalności obejmuje teren całej Polski, obsługując przedsiębiorców poszukujących możliwości dofinansowania dla swoich projektów.

Doradzamy nie tylko jak skutecznie pozyskać dotację, ale też jak poprawnie zrealizować inwestycję i rozliczyć projekt tak, by otrzymać dofinansowanie.

 

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH – ETAP APLIKOWANIA

Doradzamy nie tylko jak skutecznie pozyskać dotację, ale też jak poprawnie zrealizować inwestycję i rozliczyć projekt tak, by otrzymać dofinansowanie.

Proponujemy Państwu usługi z zakresu wyszukiwania, pozyskiwania oraz rozliczania pomocy finansowej z Funduszy Europejskich – wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, w postaci bezzwrotnej dotacji. Nasza pomoc obejmuje:

 • wybór odpowiedniego programu wsparcia,
 • przygotowanie projektu kwalifikującego się do pozyskania dotacji UE,
 • opracowywanie wniosków,
 • opracowywanie biznes planów i studium wykonalności,
 • sporządzenie stosownych analiz i ekspertyz związanych z planowanym projektem.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy oraz kontaktu z nami. Po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej Klient otrzymuje plan działań zawierający informacje na temat:

 • możliwości współfinansowania projektów,
 • harmonogramu istotnych konkursów,
 • dokumentów niezbędnych do opracowania, także dokumentów typu analizy, raporty.

 

Bierzemy na siebie cały proces aplikowania o dotację od momentu podpisania umowy współpracy, poprzez sporządzenie rzetelnej dokumentacji, wyjaśnień do właściwych instytucji, po przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

ROZLICZENIE PROJEKTU – ETAP REALIZACJI

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjenci rozpoczynają procedurę realizacji i rozliczania realizowanego projektu. Nasza firma pomaga rozliczyć projekt zarówno w formie kompleksowej usługi (pozyskanie dofinansowania i rozliczenie projektu) jak i z klientami, którzy etap rozliczenia projektu chcą powierzyć firmie doradczej właśnie teraz.

Szczegółowy zakres współpracy:

 • monitoring wytycznych, rozporządzeń skupiających się wokół procesu realizacji i rozliczenia projektów z przyznaną dotacją;
 • przygotowywania niezbędnych wyjaśnień do instytucji pośredniczącej w terminach wskazanych przez instytucję;
 • koordynowania realizacji projektu poprzez:
  • doradztwo merytoryczne w zakresie procedur niezbędnych dot. prawidłowego przebiegu realizacji oraz rozliczenia projektu;
  • pomoc w przygotowaniu promocji projektu;
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz nadzór nad procedurą wybrania wykonawców/dostawców w ramach przedmiotowego projektu;
 • sporządzenie wniosków o płatność:
  • zaliczkową;
  • pośrednią, w możliwie najszybszych terminach umożliwiających wypłatę dofinansowania;
  • końcową, umożliwiając wypłatę dofinansowania oraz rozliczenie końcowe projektu;
 • konsultacje z zakresu realizacji projektu;
 • przygotowanie aneksów do umów o dofinansowanie.

 

AUDYT PROJEKTU – ETAP KONTROLI

Nasza firma oferuje również pomoc firmą, które realizują i rozliczają projekty we własnym zakresie.

Przeprowadzimy wówczas audyt projektu okiem „z zewnątrz”.

Efektem audytu ma być uzyskanie zapewnienia, graniczącego z pewnością, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie. Audyt zewnętrzny projektu ma prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem.

Audyt obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:

 • czy Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (kompletną dokumentacją aplikacyjną), umową oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 • czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji Projektu, rzetelność i wiarygodność przedkładanych dokumentów w związku z realizacją;
 • sprawdzenie, czy Beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym;
 • czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo – księgowe oraz procedury dotyczące realizacji Projektu pozwalające na racjonalne zapewnienie o poprawności Projektu,
 • czy Beneficjent prowadzi odrębną ewidencję księgową na potrzeby Projektu;
 • kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania, wiarygodności i rzetelności  wniosków o płatność;
 • zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej Projektu;
 • wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji Projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników;
 • sposobu przechowywania dokumentacji Projektowej;
 • czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/ audytów oraz usunął ewentualne nieprawidłowości;
 • czy Beneficjent, w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie Projektu i obowiązujących wytycznych w tym zakresie;
 • czy Projekt jest zgodny z politykami wspólnotowymi.

 

W celu stwierdzenia, czy Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, a wydatki są kwalifikowalne, w szczególności sprawdza się:

 1. Dokumentację dotyczącą Projektu.
 2. Czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu zostały rzeczywiście podjęte.
 3. Sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur.
 4. Czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, tj. potwierdzone dowodem zapłaty oraz osiągnięto faktyczny efekt rzeczowy.
 5. Kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont Beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowalne.
 6. Wiarygodność sprawozdań z realizacji Projektu przekazywanych przez Beneficjenta, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług zamówionych w ramach Projektu.
 7. Zasady dotyczące promocji i informacji Projektu.
 8. Sposób monitorowania Projektu (osiągania celu Projektu), raportowania o postępach wdrażania Projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań Projektu,  potwierdzenia zgodności dokumentów sprawozdawczych ze stanem faktycznym.
 9. Poprawność stosowanych procedur przetargowych (jeśli dotyczy).

Programy w ramach, których oferujemy Naszą pomoc:

 • Infrastruktura i Środowisko
 • Inteligentny Rozwój
 • Wiedza Edukacja Rozwój
 • Polska Cyfrowa
 • Polska Wschodnia
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Rybactwo i Morze

fundusze