1.5. Typ 2 Przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19

Przedsięwzięcia podejmowane przez przedsiębiorstwa posiadające statut MŚP w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Wykaz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego:

 1. a) Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  b) Zaawansowane wyroby metalowe,
  c) Produkty drzewno-meblarskie
  d) Opakowania przyjazne środowisku,
  e) Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
  f) Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
  g) Multimodalny transport i logistyka,
  h) Produkty oparte na technologiach informacyjnych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
• Budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
• Wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
• Zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• Zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Katalog wydatków kwalifikowalnych:
1. Nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) – w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że łącznie stanowią nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
2. Nabycie środków trwałych
3. Zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu
4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
5. Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego pod warunkiem obowiązkowego zakupu przez beneficjenta aktywów stanowiących przedmiot leasingu
6. Zakup środków transportu – ograniczony do rodzaju 743 (samochody specjalne) oraz podgrupy 76 (pozostały tabor bezszynowy) zgodnie z klasyfikacją środków trwałych

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosił:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania w konkursach wynosiła 4 mln zł

Nabór wniosków:

21.12.2020 – 22.02.2021