W ramach LEADERA wspierane będą operacje mające na celu zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych

Na projekty związane z powstawaniem i rozwojem firm na obszarach wiejskich dedykowano działanie LEADER w ramach PROW 2014-2020, które będzie realizowane przez Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie.

Dotacje na rozwój firmy z PROW to aż 300 tysięcy złotych, jakie można pozyskać na rozwój przedsiębiorstwa.  Jest to naprawdę korzystna forma dotacji, gdyż poziom dofinansowania wynosi aż 70%. 

Nabory prowadzone przez Lokalne Grupy Działania mają być ogłoszone już od grudnia.

Kto może starać się o dotacje na rozwój firmy z PROW:

  1. osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą,
  2. osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

 

Wysokość dotacji:

do 300 tys. złotych

 

Poziom dofinansowania:

do 70%

 

Jakie koszty można pokryć z dotacji na rozwój działalności gospodarczej:
1) ogólne,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

 

Obowiązki po otrzymaniu dotacji na rozwój działalności gospodarczej:

  • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
  • utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
  • inne określone przez LGD

 

Ponadto będzie istniała możliwość otrzymania dofinansowania na OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – premie na rozpoczęcie nawet do 100 tys. zł ( w zależności od LGD).

 

Chętnych zapraszamy do kontaktu:

info@priorconsulting.pl

91 717 36 48