1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Dla województwa zachodniopomorskiego ogłoszono nabór wniosków w ramach RPO WZ 2014-2020:

 

Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”

 

Nabór wniosków: 01.12.2016 r. – 31.01.2017 r.

 

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Koszty kwalifikowane:

– zakup maszyn i urządzeń,

– zakup linii technologicznej i sprzętu produkcyjnego,

– zakup wartości materialnych i niematerialnych.

 

Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:

− wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,

− zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

− zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

 

Dofinansowanie : do 55%

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

 

Wszystkie firmy zapraszamy do kontaktu: info@priorconsulting.pl

 

tel: 94 717 36 48 lub 518 975 511