1.5 Typ 2 Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19

Wsparciem objęte będą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, których  projekty wpłyną  na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz wpisywały się w obszary wskazane w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” wyłącznie w zakresie wskazanym poniżej, tj.:

 • Turystyki wodnej,
 • Turystyki aktywnej, w tym w szczególności turystyki rowerowej,
 • Turystyki poznawczej i kulturowej.

Premiowane (poprzez przyznanie dodatkowej punktacji) projekty:

 1. Wpływające na gospodarkę regionu tj. zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz wskazanego przez Wnioskodawcę szklaku rowerowego, kajakowego
 2. Utworzenie produktu/atrakcji turystycznej, która jest unikatowa w skali kraju i europejskiej
 3. Dodatkowe punkty miały także projekty, które były realizowane w Specjalnej strefie wyłączenia
 4. Przyczyniające się do utworzenia nowych miejsc pracy;
 5. Charakteryzujące się gotowością do realizacji;
 6. Charakteryzujące się gotowością do uruchomienia funkcjonowania infrastruktury po zakończeniu projektu

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach poprzednich konkursów obejmował:

 1. Nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) – w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że łącznie stanowią nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
 2. Nabycie środków trwałych, z zastrzeżeniem, że należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie (przedsiębiorstwie) otrzymującym pomoc
 3. Zakup środków transportu – ograniczony do rodzaju 743 (samochody specjalne), 748 (przyczepy), 773 (tabor transportu śródlądowego) oraz 790 (pozostałe środki transportu) zgodnie z klasyfikacją środków trwałych.
 4. Zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu
 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, pod warunkiem, że należy z nich korzystać wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc
 6. Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego pod warunkiem obowiązkowego zakupu przez beneficjenta aktywów stanowiących przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosił:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania w konkursach wynosiła 4 mln zł

Nabór wniosków:

21.12.2020 – 22.02.2021